Απαγορεύεται η παραμονή πελατών στον εξωτερικό και εσωτερικό χώρο επιχειρήσεων εστίασης – Για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιμο 300 ευρώ ενώ η «καμπάνα» για την επιχείρηση ανέρχεται έως τις...