Αιτήσεις δέχονται αυτή την εβδομάδα 41 φορείς του υπουργείου Πολιτισμού-Τουρισμού, σχετικά με την πρόσληψη 1.394 εποχικών υπαλλήλων (ωρομίσθιοι).  Ο νέος κύκλος προκηρύξεων πρόσληψης έκτακτου προσωπικού στο ΥΠ.ΠΟ.Τ έχει αρχίσει από την περασμένη εβδομάδα, ενώ υπολογίζεται να προσληφθούν συνολικά πάνω από 3.500 ωρομίσθιοι υπάλληλοι. Οι συμβάσεις αφορούν στην πλειοψηφία τους χρονικό διάστημα από 990 έως 1.320 ώρες και η απασχόληση είναι 5νθήμερη ή 6ήμερη, χωρίς να υπερβαίνει τις 37 1/2 ώρες την εβδομάδα. Σημειώνεται πως το υπουργείο διενεργεί τις προσλήψεις αυτές εκτός ΑΣΕΠ, καθώς δεν εμπίπτουν στις διαδικασίες εγκρίσεων της Ανεξάρτητης Αρχής και του υπουργείου Εσωτερικών.  Ωστόσο, η πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ.Τ έχει φροντίσει να εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη των υπευθύνων για τη διενέργεια των προσλήψεων και να εξαιρεθεί των διαδικασιών ΑΣΕΠ, επικαλούμενη τις πιεστικές ανάγκες ενίσχυσης των υπηρεσιών του υπουργείου με το απαραίτητο προσωπικό.

Σύμφωνα με τα νέα κριτήρια που ισχύουν για τις προσλήψεις των ωρομίσθιων, οι υποψήφιοι πρέπει:

α) να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε.,

β) να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών,

γ) να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν,

δ) να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα,

ε) να μην έχουν συμπληρώσει συνολικά 24 μήνες υπηρεσίας στο ΥΠ.ΠΟ.Τ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α/19.7.2004).

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά κλάδο ή ειδικότητα με τη σειρά του βαθμού εντοπιότητας (α, β, γ κ.ο.κ.).  Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν τα ίδια προσόντα γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (χρόνος ανεργίας, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθμός ανηλίκων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, εμπειρία).

Δικαιολογητικά υποψηφίων

Προκειμένου να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στον αρμόδιο φορέα:

– Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.

– Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. Εφόσον πρόκειται για πτυχίο εξωτερικού, πρέπει να είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά και επικυρωμένο από δικηγόρο και να συνοδεύεται από τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα ως προς την ισοτιμία του.

– Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

– Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου / Κοινότητας για τη δημοτικότητα.

– Πιστοποιητικό για τη μόνιμη κατοικία.

– Βεβαίωση ΑΣΠΕ (για το κριτήριο της πολυτεκνίας).

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

– Υπεύθυνη Δήλωση.