Τέσσερις προκηρύξεις για την πρόσληψη συνολικά 990 υπαλλήλων ως μόνιμο και εποχικό προσωπικό διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων αναμένεται να εκδοθούν το αμέσως προσεχές διάστημα. Πρόκειται για τις προκηρύξεις του Δήμου Πειραιά, του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, αναμένεται να εκδοθούν το αμέσως προσεχές διάστημα. Πρόκειται για τις προκηρύξεις του Δήμου Πειραιά, του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης αλλά και της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ηδη οι συγκεκριμένοι φορείς έχουν λάβει το πράσινο φως και βρίσκονται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας των σχετικών προκηρύξεων οι οποίες αναμένεται να τρέξουν εντός του μήνα. 500 ειδικοί φρουροί
Συγκεκριμένα εντός του Ιουλίου αναμένεται να εκδοθεί η προκήρυξη για 500 ειδικούς φρουρούς του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στον διαγωνισμό που θα αφορά την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι έλληνες πολίτες (άνδρες, γυναίκες) οι οποίοι είναι απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού.  Οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους, ενώ θα πρέπει να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης.
Επίσης θα πρέπει να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου, ενώ θα πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 χωρίς υποδήματα.
Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης και να μην υπηρετούν στις Ενοπλες Δυνάμεις. Δεν θεωρείται ότι εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ο υποψήφιος που έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Με την προκήρυξη θα ορίζονται ως πρόσθετα προσόντα και προϋποθέσεις:
-Η γνώση ξένης γλώσσας – Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, κατά προτίμηση ως εφέδρων αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή ως εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης.
– Ο υποψήφιος να είναι τέκνο του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που έχει δολοφονηθεί ή τραυματιστεί θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού. – Η κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου ή μοτοσυκλέτας ή αυτοκινήτου.
-Η κατοχή πτυχίου δημόσιου ΙΕΚ ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας».
-Ο υποψήφιος να είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας τους, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα ορίζει η προκήρυξη. Σημειώνεται πως οι ειδικοί φρουροί αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο προσλαμβάνεται με σχέση δημοσίου δικαίου επί πενταετή θητεία. Μετά τη συμπλήρωση της πενταετούς θητείας, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος βασικής εκπαίδευσης, μπορούν να παραμείνουν μόνιμα στο Σώμα ύστερα από αίτησή τους και εφόσον κριθούν ικανοί από τα αρμόδια συμβούλια.
Οι ειδικοί φρουροί που θα προσληφθούν θα υποστούν κατάλληλη εκπαίδευση για διάστημα τεσσάρων μηνών, ενώ κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους φέρουν στολή και κατάλληλο οπλισμό. Κατά τη διάρκεια της βασικής τους εκπαίδευσης λαμβάνουν τις αποδοχές του δόκιμου αστυφύλακα. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης αυτής λαμβάνουν το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο.

95 στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Θέμα ημερών είναι η έκδοση προκήρυξης για την πρόσληψη 95 υπαλλήλων ως νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.
Από τις 22 Ιουνίου το ΑΣΕΠ ενέκρινε το σχέδιο προκήρυξης του Νοσοκομείου και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να δημοσιευτεί η σχετική προκήρυξη.  Από το σύνολο των θέσεων οι 50 θα αφορούν την πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού και οι υπόλοιπες θέσεις θα αφορούν παραϊατρικό προσωπικό.  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι έλληνες πολίτες, ενώ με την προκήρυξη θα καθορίζονται και τα κατώτατα όρια ηλικίας διορισμού των ενδιαφερομένων για ορισμένες θέσεις.  Για τις θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μεταξύ άλλων πέρα από τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών να κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή, καθώς επίσης θα πρέπει να έχουν γνώση Η/Υ στα αντικείμενα i) επεξεργασίας κειμένων ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών Διαδικτύου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα είναι 20ήμερη, ενώ κάθε υποψήφιος θα δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μιας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Οι προσληφθέντες θα κληθούν να υπογράψουν συμβ
άσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών ετών.

120 εργάτες στον Δήμο Πειραιά
Πράσινο φως για την πρόσληψη 120 εργατών καθαριότητας άναψε το ΑΣΕΠ στον Δήμο Πειραιά. Ηδη ο φορέας επεξεργάζεται το σχέδιο της ανακοίνωσης και αναμένεται εντός των ημερών να αναρτηθεί στον Δήμο Πειραιά.  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
Η προκήρυξη δεν θα απαιτεί ειδικά τυπικά προσόντα για την κάλυψη των θέσεων από τους ενδιαφερομένους.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ή θα αποστέλλονται προς τον Δήμο Πειραιά εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της σχετικής προκήρυξης.

275 εποχικοί στην ΕΤΑ
Στην πρόσληψη 275 υπαλλήλων, διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 8 μηνών αναμένεται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ). Ηδη η Εταιρεία επεξεργάζεται τη σχετική προκήρυξη και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να εκδοθούν είτε μεμονωμένες ανακοινώσεις από τα υποκαταστήματα της εταιρείας για την πρόσληψη προσωπικού είτε να εκδοθεί μια ενιαία προκήρυξη. Μεταξύ των ειδικοτήτων που θα προκηρυχθούν περιλαμβάνονται: νοσηλευτές, ταμίες, καθαρίστριες, εργάτες, ηλεκτρολόγοι, ναυαγοσώστες, λεμβούχοι σπηλαίων, βοηθοί φυσικοθεραπευτή, συντηρητές κτιριακών εγκαταστάσεων κ.ά. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση). Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).  
Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά κλάδο ή ειδικότητα με τη σειρά του βαθμού εντοπιότητας (α΄, β΄, γ΄ κ.ο.κ.). Ανάμεσα σ΄ αυτούς που έχουν την ίδια εντοπιότητα, προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά. Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν την ίδια εντοπιότητα και τα ίδια προσόντα, κύρια ή επικουρικά, γίνεται με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογούμενα κριτήρια (ανεργία, αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας κ.λπ.).
Με την προκήρυξη θα ορίζονται οι τίτλοι σπουδών και τα τυπικά προσόντα που θα πρέπει να έχουν οι ενδιαφερόμενοι για να διεκδικήσουν τις θέσεις, καθώς επίσης η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.