Δεν προσέρχονται για να «τακτοποιήσουν» τους ημιυπαίριους

Απροθυμία πολιτών για τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων και στην Πιερία, καθώς μέχρι τα τέλη Αυγούστου στην πολεοδομία της Νομαρχίας Πιερίας γίνανε 91 αιτήσεις.  Δύο μήνες μετά τη θέσπισή της «τακτοποίησης», η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ξεκινήσει κανονικά στις πολεοδομίες όλης της χώρας, ωστόσο ελάχιστοι είναι οι πολίτες που έχουν ενδιαφερθεί να υποβάλουν αίτηση, ή έστω να ζητήσουν πληροφορίες.   
Η διευθέτηση των παράνομα κλειστών χώρων γίνεται για 40 χρόνια. Οι χώροι που έχουν κλειστεί και για τους οποίους θα καταβληθεί πρόστιμο δεν είναι ούτε «νόμιμοι» ούτε «τακτοποιημένοι». Ουσιαστικά οι ημιυπαίθριοι παραμένουν αυθαίρετοι, αλλά για διάστημα 40 ετών ο ιδιοκτήτης τους δεν αντιμετωπίζει καμία κύρωση. Στις ρυθμίσεις εντάσσονται όλα τα ακίνητα με οικοδομική άδεια που εκδόθηκε ή αναθεωρήθηκε ως τις 2 Ιουλίου 2009, ενώ δεν υπάγονται τα εκτός σχεδίου ακίνητα – ή εκτός ορίων οικισμών- που βρίσκονται σε ρέματα, βιοτόπους, σε αιγιαλό, σε δάση και αναδασωτέες περιοχές. Στους χώρους που εντάσσονται στις ρυθμίσεις περιλαμβάνονται όσοι κλείστηκαν παράνομα αλλά βρίσκονται μέσα στο νόμιμο περίγραμμα του κτιρίου. Τέτοιοι χώροι είναι οι σοφίτες, οι ημιυπαίθριοι, τα πατάρια, τα γκαράζ που μετατράπηκαν σε καταστήματα, υπόγεια που έγιναν δωμάτια και πιλοτές. Ωστόσο δεν υπάγονται τα κλεισμένα μπαλκόνια.
Η διαδικασία.

Για να τακτοποιήσει κάποιος των ημιυπαίθριο χώρο του θα πρέπει να ακολουθήσει της εξής διαδικασία. Αρχικά υποβάλει αίτηση στην πολεοδομική υπηρεσία από τον ιδιοκτήτη τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με συνημμένα:  Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη εις διπλούν, αράβολο 25 Ε (ένα για το σύνολο των λοιπών χώρων πλην η/υ αυτοτελούς ιδιοκτησίας) από Δημόσιο ταμείο, τεχνική Έκθεση Μηχανικού και παραστατικό αμοιβής μηχανικού όπως αυτή προκύπτει σύμφωνα με τον κώδικα ελάχιστων αμοιβών του ΤΕΕ με συνημμένα, στέλεχος Οικοδομικής Άδειας, Τοπογραφικό, Κάτοψη ορόφου με επισήμανση της επιφάνειας που άλλαξε χρήση.  Σε περίπτωση  ταχυδρομικής αποστολής, θα πρέπει τα παραπάνω να βεβαιώνονται για το γνήσιο της υπογραφής (από Κ.Ε.Π. ή Α.Τ.) και για τους ευρισκόμενους εκτός της Επικράτειας από την Προξενική Αρχή.
Στην αίτηση του ιδιοκτήτη (αντίγραφο της οποίας επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο και καταγράφονται τυχόν ελλείψεις στον πίνακα που εικονίζεται στο πίσω μέρος της αίτησης), τίθεται η σφραγίδα καταχώρισης.   Αφού διαπιστωθεί η πληρότητα, τίθεται στο έντυπο της αίτησης (που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος) η σφραγίδα πληρότητας.  Η Πολεοδομία με οίκοθεν αλληλογραφία ενημερώνει τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ, Τμήμα έκδοσης αδειών, Τμήμα ελέγχου κατασκευών κ.λ.π). ώστε να ανασταλούν τυχόν κυρώσεις και ήδη επιβληθέντα πρόστιμα, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 6, του άρθρου 6 του Ν. 3843/2010. Μετά την διαπίστωση της πληρότητας και σε  διάστημα το πολύ 60 ημερών, αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο το έντυπο Υπολογισμού Εισφοράς όπου θα φαίνεται τόσο το ποσό του ειδικού προστίμου που καταβάλλεται εφάπαξ με την έκπτωση του 10% , όσο και το ποσό της πρώτης δόσης.      
Ο ενδιαφερόμενος αφού καταβάλλει τα οφειλόμενα ποσά, προσκομίζει τα διπλότυτα στην πολεοδομική υπηρεσία. Αυτά καταγράφονται στο «Ειδικό βιβλίο καταχώρισης» και στο έντυπο της Αίτησης του Ιδιοκτήτη και τίθεται η σφραγίδα περαίωσης της διαδικασίας. Με την Κ.Υ.Α. που προβλέπετια στην παράγραφο 10 του άρθρου 6 του ν. 3843/2000, θα ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο καταβολής του ειδικού προστίμου. Η Πολεοδομία αποστέλλει συγκεντρωτικά στοιχεία ανά ΟΤΑ του ειδικού προστίμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vpeka.gr του ΥΠΕΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
– Υποδείγματα για τον πολίτη
– Αίτηση και φύλλο Παρατηρήσεων (Υπόδειγμα 1)
– Εξουσιοδότηση (όταν δεν παρουσιάζεται ο ίδιος) (Υπόδειγμα 2)
– Υπεύθυνη Δήλωση ν.1 599/86 του ιδιοκτήτη (εις διπλούν) (Υπόδειγμα 3).
– Τεχνική Έκθεση Μηχανικού (Υπόδειγμα 4).
Υποδείγματα για την υπηρεσία
– Ειδικού φύλλου καταχώρησης (Υπόδειγμα 5) και ηλεκτρονικού βιβλίου καταχώρησης και παρακολούθησης της εξέλιξης (Υπόδειγμα 6)
– Φύλλο υπολογισμού εισφοράς (Υπόδειγμα 7)
– Δείγματα σφραγίδων: Καταχώρησης, Πληρότητας και Περαίωση της διαδικασίας (Υπόδειγμα 8).