Από το «Εργαστήριο Πολυτροπικών Δραστηριοτήτων “Deep Eyes”» του Οργανισμού Φεστιβάλ Ολύμπου

 

Τη θεατρική παράσταση «Αριάδνη» παρουσιάζουν οι έφηβοι/ες του «Εργαστηρίου Πολυτροπι-κών Δραστηριοτήτων “Deep Eyes”» (Ε.Π.Δ.) του Οργανισμού Φεστιβάλ Ολύμπου την Παρα-σκευή 18 Νοεμβρίου 2022 στο Θέατρο «Πήγασος», στο πλαίσιο των Αικατερινείων 2022. Η πα-ράσταση έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα, γιατί αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος κριτικού αξιακού γραμματισμού και θεατρικής έκφρασης με τίτλο: «Project Αριάδνη», στο οποίο συμμετέχουν μαθητικές ομάδες από τέσσερα Λύκεια της Πιερίας και συγκεκριμένα από το 2ο και 5ο ΓΕΛ Πιε-ρίας, το ΓΕΛ Κ. Μηλιάς και το ΓΕΛ Λιτοχώρου. Το project υλοποιείται με τη συνεργασία του Ε.Π.Δ. της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Πιερίας και του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύ-θυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Η μεθοδολογία του project βασίστηκε στις αρχές της έρευνας-δράσης (action–research) και οι εκπαι-δευτικές δράσεις περιλάμβαναν δύο (2) δίωρα μαθήματα εντός του διδακτικού ωραρίου για τα σχολι-κά τμήματα που συμμετείχαν, υπό τη παιδαγωγική καθοδήγηση τη Σ.Ε.Ε. φιλολόγων του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Π.Δ.Ε. Κ.Μακεδονίας κ. Βαΐα Αγγέλη και τον Οργανωτικό Σ.Ε.Ε. του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Π.Δ.Ε. Κ.Μακεδονίας κ. Νικόλαο Γραίκο και τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών των σχολείων.
Οι σκοποί του project ήταν:
• ο αναστοχασμός των εφήβων ως προς τις αιτίες, οι οποίες τις/τους ωθούν σε ομοιότυπες α-ξιακές επιλογές και συμπεριφορές•
• η κατανόηση του χειραγωγικού ρόλου της πολυμεσικής τεχνολογίας στη διαμόρφωση των καθημερινών νοοτροπιών και συμπεριφορών του•
• η παρακίνηση των εφήβων να εκφράσουν τις καθημερινές προσωπικές τους ανησυχίες, φο-βίες και άγχη•
• η δραματουργική επεξεργασία προσωπικών βιωματικών εμπειριών με σκοπό τη θεατρική και καλλιτεχνική τους έκφραση.

Οι εκπαιδευτικές δράσεις του project είχαν ως πυρήνα το θεατρικό έργο «Αριάδνη», το οποίο αποτέ-λεσε τον καρπό της συνεργασίας των εφήβων του «Εργαστηρίου Πολυτροπικών Δραστηριοτήτων» στο πλαίσιο των ετήσιων εκπαιδευτικών τους δράσεων για το έτος 2021-22. Το θεατρικό κείμενο προέκυψε από την επεξεργασία των ποικίλων ερμηνειών και των ερωτημάτων που θέτει ο αρχαιοελ-ληνικός μύθος του μινώταυρου με βασικότερα τον αρχετυπικό φόβο που ενσαρκώνει ο μινώταυρος και του ζητήματος της εξαπάτησης της Αριάδνης από τον Θησέα.

Η «εξαπάτηση» ως κεντρικό ερώτημα απασχόλησε σε βάθος τις/τους έφηβες/ους του «Εργαστηρίου» και λειτούργησε ως αφετηρία προβληματισμού για τις προσωπικές καθημερινές «εξαπατήσεις» που βιώνουν στη σύγχρονη πολυμεσική πραγματικότητα, στις καταγκαστικές συμπεριφορές που επιβάλ-λουν οι σύγχρονες μορφές επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, στις προσωπικές οικογενειακές προβλη-ματικές καταστάσεις, στις συμβατικές φιλικές σχέσεις, στο καθημερινό άγχος των εξετάσεων του σχολείου κ.ά. Τα θεατρικά επεισόδια αποτέλεσαν ρεαλιστικές αποτυπώσεις αυτής της πραγματικό-τητας που βιώνουν τα παιδιά στο καθημερινό τους περιβάλλον.

Εν τέλει η επεξεργασία του μύθου λειτούργησε λυτρωτικά ως αφετηρία αναστοχαστικής ανακάλυψης του μίτου με τον οποίο οι έφη-βες/οι μπορούν να παγιδέψουν τον προσωπικό τους μινώταυρο.
Η «Αριάδνη» θα παιχθεί στο θέατρο «Πήγασος» την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 σε δύο παραστάσεις τις ώρες 09.30-11.00 και 11.30-13.00 και θα την παρακολουθήσουν τα μαθητικά τμήμα-τα των τεσσάρων Λυκείων που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

 

 

(Δελτίο τύπου)