Μετά το μήνυμα Μητσοτάκη, το ΑΣΕΠ έδωσε στη δημοσιότητα, έπειτα από αρκετή καθυστέρηση τα ονόματα των επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις για τις θέσεις Διοικητών και Υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας (ΥΠΕ).

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε τους 15 πρώτους σε βαθμολογία υποψήφιους για τις θέσεις των Διοικητών και Υποδιοικητών στις 7 Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας (ΥΠΕ) καθώς και τα ονόματα των 30 πρώτων για τις θέσεων των υποδιοικητών.

Από τους υφιστάμενους 7 Διοικητές ΥΠΕ, οι 5 βρίσκονται στη λίστα των επιτυχόντων που θα περάσουν στην επόμενη δοκιμασία. Πρόκειται για τους Διοικητές της 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 7ης ΥΠΕ, Χρήστο Ροϊλό, Παναγιώτη Μπογιατζίδη, Δημήτρη Τσαλικάκη, Φώτη Σερέτη και Νεκτάριο Παπαβασιλείου.

Εκτιμάται ότι το ΑΣΕΠ θα προβεί σε αγώνα δρόμου ώστε μέχρι το τέλος Ιουνίου οι νέοι διοικητές να είναι στις θέσεις τους, ενώ αναμένεται ότι μέσα στο φθινόπωρο θα έχει ολοκληρωθεί και η αντίστοιχη διαδικασία για τα νοσοκομεία. Υπενθυμίζεται ότι η επιλογή προαπαιτεί την τοποθέτηση του Διοικητή της αρμόδιας ΥΠΕ καθώς αυτός συμμετέχει στην επιτροπή επιλογής.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, «καταρτίσθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου οι Προσωρινοί Πίνακες α) των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης του συνόλου των υποψηφίων, ανά κωδικό θέσης, β) των Αποκλειομένων υποψηφίων ανά κωδικό θέσης και γ) των Πληρούντων, ανά κωδικό θέσης, τα απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων, όπως προέκυψαν μετά τον έλεγχο συνδρομής των απαιτούμενων προσόντων, των δεκαπέντε (15) πρώτων στην κατάταξη υποψηφίων, βάσει της γραπτής εξέτασης για τη μία (1) θέση Διοικητή, και των τριάντα (30) πρώτων στην κατάταξη υποψηφίων, βάσει της γραπτής εξέτασης, για τις δύο (2) θέσεις Υποδιοικητή (όπου προκύπτουν οι ως άνω 15 και 30 αντίστοιχα), και σε περίπτωση αποκλειομένων, ισάριθμων επόμενων στην κατάταξη υποψηφίων, για την επιλογή Διοικητή και δύο (2) Υποδιοικητών για κάθε μία εκ των επτά (7) Υγειονομικών Περιφερειών, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 4 παρ.7 του ν.5062/2023 (Α’ 183), όπως ισχύει».

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου και τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) αίτησης, που αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Τελευταία μέρα για το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω πινάκων η Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00. Η άσκηση της ένστασης γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και η διαδικασία υποβολής της περιγράφεται στην οικεία Πρόσκληση.

 

Στη συνέχεια οι πρώτοι 7 θα πρέπει να περάσουν και τη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης, ώστε να επιλεγεί τελικά ένας ακόμη μικρότερος αριθμός και από αυτόν θα επιλεγεί ο επικρατέστερος.

Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των Διοικητών των ΥΠΕ, θα συγκροτηθούν οι Επιτροπές Επιλογής Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων, στις οποίες οι ως άνω τοποθετηθέντες Διοικητές των ΥΠΕ θα είναι μέλη, και θα διεξαχθεί, κατ’ ανάλογο τρόπο η διαδικασία που περιγράφηκε ανωτέρω, προκειμένου να καταρτιστούν, τελικά, οι πίνακες με τους 3 επικρατέστερους ανά προκηρυσσόμενη θέση της Πρόσκλησης Γ4β/Γ.Π.οικ.2097/12.01.2024 υποψήφιους, που θα αποσταλούν στον Υπουργό Υγείας.

 

Πηγή: liberal