Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας υπενθυμίζει στους παραγωγούς την αναγκαιότητα τήρησης των αρχών της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας και των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής σε θέματα χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
Παραβάσεις όπως π.χ. ψεκασμοί εντός οικισμών, ψεκασμοί σε αγροτικούς δρόμους που διέρχονται άνθρωποι και ζώα, ψεκασμοί σε εκτάσεις προς βόσκηση, ανεξέλεγκτη ρίψη και εγκατάλειψη των κενών υλικών συσκευασίας γεωργικών φαρμάκων μετά τη χρήση σε μη ενδεδειγμένους χώρους (αγροί, αρδευτικά κανάλια, στραγγιστικές τάφροι, ρυάκια, ρέματα, κλπ) έχουν ως αποτέλεσμα τη ρύπανση του περιβάλλοντος και την απειλή της δημόσιας υγείας (δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο και τα ζώα).

Με το άρθρο 20 της υπ’ αριθμ. 9269/246316/8-9-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4032Β/2020) καθορίζονται οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται μεταξύ ζώνης ψεκασμού και ειδικών περιοχών καθώς και οι προβλεπόμενες εξαιρέσεις.

Έτσι για τις εντός σχεδίου κατοικημένες περιοχές η ελάχιστη απόσταση εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων ορίζεται στα εκατό (100), πενήντα (50) και είκοσι (20) μέτρα για τις αροτραίες καλλιέργειες για τα σκευάσματα με εικονόγραμμα κινδύνου: , και αντιστοίχως.
Για τη δενδροκομία και την αμπελουργία οι αντίστοιχες αποστάσεις ορίζονται σε διακόσια (200), εκατό (100) και πενήντα (50) μέτρα αντιστοίχως.
Για τα σκευάσματα που δεν φέρουν κανένα από τα ανωτέρω εικονογράμματα κινδύνου οι ελάχιστες αποστάσεις εφαρμογής είναι δέκα (10) μέτρα για τις αροτραίες καλλιέργειες και είκοσι (20) μέτρα για τη δενδροκομία και αμπελουργία.
Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην ετικέτα κάθε χρησιμοποιούμενου φυτοπροστατευτικού προϊόντος οι ανωτέρω αποστάσεις δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις: εφαρμογής ψεκασμών σε θερμοκήπια, εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων με δολωματικούς ψεκασμούς υπό την επίβλεψη αρμόδιων αρχών, εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων εκτός ωραρίου λειτουργίας εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων ή κατά τη διάρκεια απουσίας των ανθρώπων από τις κατοικίες, ψεκασμού φυτοπροστατευτικών προϊόντων όπου η απόσταση του ακροφυσίου ψεκασμού από το έδαφος είναι μικρότερη από σαράντα εκατοστά (40cm), εφόσον από την πλευρά γειτνίασης υπάρχει συμπαγής φυτοφράκτης ή δίχτυ προστασίας που αποτρέπει τη μετακίνηση του ψεκαστικού νέφους.

Για τις εφαρμογές όλων των γεωργικών φαρμάκων ο επαγγελματίας χρήστης είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με το άρθρο 16 της υπ’ αριθμ. 9269/246316/8-9-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4032Β/2020) να:
1. ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα δημιουργίας μετακινούμενου ψεκαστικού νέφους και της έκθεσης ανθρώπων και ζώων σε αυτό λαμβάνοντας όλα τα πρόσφορα μέτρα.

2. ενημερώνει εγγράφως τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους της περιοχής σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν τον επικείμενο ψεκασμό. Η ενημέρωση προς τους επαγγελματίες (κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους κλπ) αφορά επιπλέον και τις επιδράσεις του γεωργικού φαρμάκου στη δραστηριότητα τους που αναγράφονται επί της συσκευασίας και γίνεται με ειδικό έντυπο που προβλέπεται με την υπ’ αριθμ. 10608/121856/8-10-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το έντυπο ενημέρωσης αναρτάται στο χώρο διενέργειας του ψεκασμού καθώς και σε σταθερά σημεία (πχ είσοδοι, κολόνες) των επαγγελματικών χώρων ή οικημάτων της περιοχής όπου ενδέχεται να μετακινηθεί το ψεκαστικό νέφος και εφόσον είναι δυνατόν επιδίδεται και στους επαγγελματίες (κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους κλπ) της περιοχής.

Γενικά οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων πρέπει να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέσο που διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος εν γένει, του υδάτινου περιβάλλοντος και του πόσιμου νερού και να τηρούν πάντα τις αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.
Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του Ν4036/2012 (ΦΕΚ 8Α/2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 1840/31408/15-2-2019 (ΦΕΚ 778Β/2019) σε όποιον χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα χωρίς να τηρεί τα αναγραφόμενα στη συσκευασία ή την ετικέτα τους, επιβάλλεται πρόστιμο από εκατόν πενήντα (150) έως δέκα χιλιάδες (10000) ευρώ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
α.α.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ