Το 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης έλαβε σχετική έγκριση για επιχορήγηση Ευρωπαϊκού προγράμματος με κωδικό αριθμό 2019-1-RO01-KA229-063217_6 και τίτλο «Togethertoimproveourfuture!»

Στόχος του προγράμματος είναι να παράγει ένα εκπαιδευτικό μοντέλο (εν μέρει ηλεκτρονική μάθηση και εν μέρει πρόσωπο με πρόσωπο) σε κάθε συμμετέχον σχολείο, που θα βασίζεται στις εμπειρίες του κάθε εταίρου και θα παράσχει ένα κατάλληλο σύνολο στρατηγικών διδασκαλίας και εκμάθησης που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων καθώς και δεξιότητες ξένων γλωσσών.

Αυτό το μοντέλο θα περιλαμβάνει νέες και καινοτόμες μεθόδους μάθησης βασισμένες σε τεχνολογίες ΤΠΕ αλλά και προσωπικής μάθησης και  θα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα σπουδών κάθε σχολείου. Όλες οι στρατηγικές, θα βασίζονται στις ανάγκες και τις εμπειρίες των εταίρων και θα είναι προσαρμοσμένες ώστε να συμπεριλαμβάνουν τους μαθητές με κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες ή με μαθησιακές δυσκολίες. Είμαστε πεπεισμένοι ότι για να δώσουμε σε όλους τους μαθητές μας ευκαιρία να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους, να αποτρέψουν την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και να καταπολεμήσουν την αποτυχία και επομένως να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους στην μελλοντική τους σταδιοδρομία, πρέπει να προετοιμάσουμε τους μαθητές να γνωρίσουν την αυτοεκπαίδευση.

Μέσα από όλες τις δραστηριότητες αυτής της εταιρικής σχέσης, θα επικεντρωθούμε στη διαδικασία της μάθησης, αυξάνοντας τα κίνητρα των μαθητών για μάθηση και δημιουργώντας καινοτομίες και επιτυχημένες στρατηγικές μάθησης για εκπαίδευση που θα εφαρμοστούν σε όλα τα σχολεία-συνεργάτες και θα χρησιμοποιηθούν
σε διαφορετικά μαθήματα: ΤΠΕ, Ξένες γλώσσες, Ιστορία, Γεωγραφία, Επιστήμη, Τέχνη, κτλ. Οι μαθητές θα συνεργαστούν και θα δημιουργήσουν υλικό που θα χρησιμοποιηθεί σε όλα τα σχολεία συνεργάτες και θα μεταφορτωθεί στο δικτυακό τόπο του προγράμματος καθώς και στο e-Twinning. Θα έχουν δημιουργήσει ένα πολύγλωσσο λεξικό, φυλλάδια, ιστοσελίδες, άρθρα, δοκίμια, πακέτα CD (πολύγλωσση παρουσίαση), ταινίες μικρού μήκους κλπ. Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα παρέχουν ευκαιρίες στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές κοινότητες να μάθουν περισσότερα για τους εταίρους, την κουλτούρα κάθε χώρας και θα ενθαρρύνουν το διάλογο και την αποτελεσματική επικοινωνία μέσω της χρήσης διαφορετικών συστημάτων επικοινωνίας καθώς και την επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο (facetoface).

Όλος ο σχεδιασμός έχει πραγματοποιηθεί με σκοπό να εμπλέξει τόσο τους μαθητές όσο και τους καθηγητές και τα μέλη των τοπικών κοινοτήτων.  Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους μαθητές με δυσκολίες. Το όλο έργο έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της συνεργασίας για όλους τους συμμετέχοντες καθώς και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών στη διδασκαλία και τη μάθηση.