koukodimosΠρος  τον  Υπουργό Μεταφορών-Υποδομών
και Δικτύωνκ. Δημήτρη Ρέππα

Δυνάμει της υπ’αριθμ. 1008312/771/0010/11-2-2004 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., που δημοσιεύθηκε στο υπ’αρ.145/19-2-2004 ΦΕΚ τ.Δ’, κηρύχθηκε αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα έκταση συνολικώς  154.767 τετραγωνικών μέτρων για λόγους δημόσιας ωφέλειας και συγκεκριμένα για τη μετατροπή της Άνω Διάβασης Δίου Ν.Πιερίας σε ανισόπεδο κόμβο και τη βελτίωση της οδού που συνδέει την Άνω Διάβαση Δίου με το Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου, που βρίσκεται στην περιοχή των Δήμων Λιτοχώρου και Δίου Νομού Πιερίας και εικονίζεται στα ακριβή αντίγραφα των από μήνα Μάιο του έτους 2002 και με αριθμούς σχεδίων ΚΔ1, ΚΔ 1Α, ΚΔ 1Β, ΚΔ 2, ΚΔ 3, ΚΔ4, ΚΔ5, ΚΔ5Α, ΚΔ6 κτηματολογικών διαγραμμάτων του αντίστοιχου κτηματολογικού πίνακα (αρ.τεύχους Τ1) της ΤΚΕ Θεσσαλονίκης ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, τα οποία έχουν συντάξει οι μηχανικοί Π.Τζανής και Χ. Θεοφίλης και έχει θεωρήσει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων και Τοπογραφήσεων (Δ12) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ κ. Δεσύπρης, την 10-2-2003.

Η εν λόγω απαλλοτρίωση έχει κηρυχθεί υπέρ και με δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου.

Όπως προαναφέρθηκε η σχετική Κ.Υ.Α. (1008312/771/0010/11-2-2004) εξεδόθη και δημοσιεύθηκε το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2004, όμως οι απαλλοτριωθείσες ιδιοκτησίες είχαν ήδη δεσμευθεί από το έτος 2000 και από τότε όλοι οι ιδιοκτήτες των απαλλοτριωθέντων τεμαχίων και δικαιούχοι αποζημίωσης για αυτά στερήθηκαν τη χρήση και εκμετάλλευση των ιδιοκτησιών τους, η οποία, για τους περισσότερους από αυτούς, είχε βιοποριστικό χαρακτήρα. Σημειωτέον ότι κατά το χρόνο κήρυξης της απαλλοτρίωσης το έτος 2004, το έργο είχε ήδη ολοκληρωθεί και παραδοθεί σε χρήση.  
Το Ελληνικό Δημόσιο με την από 13-12-2004 και με αριθμό κατάθεσης 3502/410/31-12-2004 αίτησή του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, ζήτησε τον καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης για το έδαφος και τα επικείμενα των απαλλοτριωθέντων τεμαχίων. Η αίτηση αυτή, κατόπιν τεσσάρων αναβολών, συζητήθηκε την 15-3-2007 και εξεδόθη επ’ αυτής η υπ’αρ. 130/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, η οποία δημοσιεύθηκε την 6η Ιουλίου 2007.
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.2882/2001, η απαλλοτρίωση πρέπει να συντελεστεί μέσα σε ενάμιση έτος από τη δημοσίευση της απόφασης προσωρινού καθορισμού της αποζημίωσης, άλλως αίρεται αυτοδικαίως.  Επειδή την 6-1-2009, ενάμισι έτος από τη δημοσίευση της υπ’αρ. 130/2007 απόφασης προσωρινού καθορισμού της αποζημίωσης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, το ελληνικό δημόσιο δεν είχε καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τα ποσά των αποζημιώσεων που καθόριζε η ανωτέρω απόφαση, η απαλλοτρίωση ήρθη αυτοδικαίως ως μη συντελεσθείσα.  
Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του Ν.2882/2001, δεν επιτρέπεται χωρίς συναίνεση του ιδιοκτήτη, κήρυξη νέας απαλλοτρίωσης, του ίδιου ακινήτου για τον ίδιο σκοπό, πριν περάσει ένα έτος από την ανάκληση ή την άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.  Ήδη την 6-1-2010 παρήλθε η ανωτέρω ενιαύσια προθεσμία και, παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών, ακόμη και σήμερα δεν έχει επανακηρυχθεί η εν λόγω απαλλοτρίωση.  Το έργο για το οποίο κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση έχει ολοκληρωθεί, οι δικαιούχοι έχουν απωλέσει τις ιδιοκτησίες τους καθώς και εισοδήματα από την εκμετάλλευσή τους εδώ και 10 χρόνια και η σχετική Κ.Υ.Α. της επανακήρυξης της απαλλοτρίωσης ακόμη δεν έχει εκδοθεί.
Επειδή μετά τη δημοσίευση της σχετικής Κ.Υ.Α. πρέπει να ακολουθήσει η ίδια διαδικασία στα ελληνικά δικαστήρια, ήτοι το κατά τόπον αρμόδιο δικαστικό γραφείο της Κατερίνης να καταθέσει αίτηση περί καθορισμού της προσωρινής τιμής αποζημίωσης, να συζητηθεί και να εκδοθεί απόφαση επ’αυτής και μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, το ελληνικό δημόσιο έχει την υποχρέωση να καταβάλλει το επιδικασθέν ποσό εντός 18 μηνών!

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός
1.Προτίθεται το αρμόδιο υπουργείο να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση και δημοσίευση στο ΦΕΚ της σχετικής Κ.Υ.Α. με την οποία θα επαναπροκηρύσσεται την αρθείσα απαλλοτρίωση ή όπως προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για την αποζημίωση των δικαιούχων σύμφωνα με την ήδη εκδοθείσα ως ανωτέρω υπ’αρ. 130/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης;