Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας ανακοινώνεται ότι θα διεξαχθούν εξετάσεις ενηλίκων για απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου, στις 4-4-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ., στο 18ο Δημοτικό Σχολείο
Κατερίνης (Αντισθένους 1, τηλ. 23510 46050).

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται αίτηση των ενδιαφερόμενων μαζί με πιστοποιητικό γέννησης, φωτοτυπία ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα αναφέρουν τον τόπο διαμονής και ότι δεν κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών.

Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί στην Υπηρεσία μας,
28ης Οκτωβρίου 40, 2ος όροφος, ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] ,
μέχρι την Πέμπτη 30-3-2023.

 

 

(Δελτίο τύπου)