1. Ανακοινώνεται ότι από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις
προς απόκτηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου για διακυβέρνηση λαντζών και επαγγελματικών αλιευτικών
σκαφών για το έτος 2023.

2.Η ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων για την απόκτηση της προαναφερόμενης άδειας ορίζεται η
04/04/2023 και 25/04/2023. Ο χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων θα οριστεί με νεότερη ενημέρωση.
3.Απαραίτητη προυπόθεση για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις είναι η υποβολή
αίτησης και η προσκόμιση των δικαιολογητικών σύμφωνα με τα συννημένα παραρτήματα I και ΙΙ ,τα
οπόια και σας επισυνάπτονται.Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται μόνο από το Κ.Λ.
Θεσσαλονίκης/ Γραφείο Γενικής Αστυνομίας, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00
έως 13:30 έως και πέντε (05) ημέρες προ της ημερομηνίας εξέτασης.

4. Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης/Γραφείο Γενικής Αστυνομίας (τηλέφωνο
επικοινωνίας 2313325844-842).

5. Η εξέταση θα είναι θεωρητική και πρακτική, η δε εξεταστέα ύλη ορίζεται ως ακολούθως:

Η θεωρητική εξέταση θα περιλαμβάνει:
α) Διεθνής Κανονισμός προς αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα.
β) Βασικές γνώσεις για τα απαιτούμενα πυροσβεστικά- σωστικά μέσα των σκαφών και επίδειξη
του τρόπου χρήσης αυτών.

Η πρακτική εξέταση θα περιλαμβάνει:
α) Διαφόρους χειρισμούς του σκάφους.
β) Χρήση σωστικών –πυροσβεστικών μέσων.

 

 

(Δελτίο τύπου)