Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας: «Μετά από στοχευμένες και ουσιαστικές ενέργειες της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, ιδρύθηκε η Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Πιερίας, που θα στηρίζει σημαντικά τη μυδοκαλλιέργεια, έναν  ιδιαίτερα  παραγωγικό κλάδο για την τοπική και εθνική μας οικονομία»

Η Ίδρυση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Πιερίας, ένα χρόνιο αίτημα των μυδοκαλλιεργητών και άλλων επαγγελματικών φορέων της περιοχής, επετεύχθη  μετά από στοχευμένες και ουσιαστικές ενέργειες της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Ειδικότερα, με το ΦΕΚ Δ΄/206/09.05.2019, εκδόθηκε το Διάταγμα για το Χαρακτηρισμό και Οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.), που βρίσκεται στη  θαλάσσια περιοχή  της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την περιβαλλοντική έγκριση του σχεδίου αυτού. Σύμφωνα με το Διάταγμα, προβλέπεται κατά προτεραιότητα μετεγκατάσταση των υφιστάμενων μυδοκαλλιεργειών σε μεγαλύτερα βάθη και σε μεγαλύτερη απόσταση από την ακτή.

Η πρώτη  αίτηση για ίδρυση  Π.Ο.Α.Υ. , στη θαλάσσια περιοχή της Βόρειας Πιερίας, κατατέθηκε το 2009 από το  Τμήμα  Αλιείας της  Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πιερίας, με την αρωγή της τότε Διοίκησης, του Νομάρχη Πιερίας, κ. Γιώργου Παπαστεργίου και του Αντινομάρχη Πιερίας, κ. Νικόλαου Μπουρονίκου.

Το 2011 τη διαδικασία συνέχισε η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, με τις επίμονες προσπάθειες της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, κ. Σοφίας Μαυρίδου, που συνετέλεσαν αργότερα στην ίδρυση της ΠΟΑΥ Πιερίας, με το παρόν Διάταγμα.

Η  Π.Ο.Α.Υ. αποτελείται από 4 ζώνες παραγωγής οστράκων, με συνολική ωφέλιμη παραγωγική επιφάνεια 1710 στρέμματα και μέγιστη ετήσια δυναμικότητα 12.000 τόνους. Το μέσο βάθος είναι  20 m και θα εφαρμοστεί το σύστημα παραγωγής long – line .

Στις ζώνες παραγωγής θα μετεγκατασταθούν, στο πλαίσιο του Διατάγματος, οι υπάρχουσες 64 νόμιμες μονάδες καλλιέργειας μυδιού (Mytilus galloprovincialis). Η έκταση και η δυναμικότητα παραμένουν σχεδόν ίδιες με τις υφιστάμενες.

Μεταξύ άλλων, η ίδρυση της Π.Ο.Α.Υ. στη Βόρεια Πιερία θα υλοποιήσει αφενός το χωροταξικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αφετέρου το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο Υδατοκαλλιεργειών, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει κοινό πλαίσιο λειτουργίας των παραγωγικών μονάδων, με μετρήσιμους στόχους και καλύτερο έλεγχο της δραστηριότητας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

«Η  ίδρυση της ΠΟΑΥ θα  συμβάλει σημαντικά  στη στήριξη της τοπικής οικονομίας, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος  με παράλληλη αύξηση των τιμών, στην αναβάθμιση της ποιότητας  του προϊόντος και στη δυνατότητα πιστοποίησής του, στον καλύτερο υγειονομικό έλεγχο τόσο στη λειτουργία των μονάδων όσο και στο τελικό προϊόν, στην ελαχιστοποίηση του αθέμιτου ανταγωνισμού και των  συνθηκών μη υγιούς εμπορίου, στην αύξηση των κρατικών εσόδων, στην εξάλειψη της  παράνομης κατάληψης  θαλασσίων εκτάσεων και  στον καλύτερο έλεγχο για τη μείωση των αρνητικών  περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την δραστηριότητα της μυδοκαλλιέργειας», επεσήμανε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας.