Παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική ημερίδα του Επιμελητηρίου Πιερίας για τη Δράση του Προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-2027, «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» του Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» /ΕΣΠΑ 2021-2027 που συνδιοργάνωσε με την  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, αρμόδιο Εταίρο-Περιφερειακή Μονάδα του Ενδιάμεσου Φορέα του Προγράμματος.

Το παρόν έδωσαν πλήθος επιχειρηματιών, εκπρόσωποι φορέων και επίσημοι προσκεκλημένοι.

Δείτε πλούσιο φωτορεπορτάζ

Την ημερίδα χαιρέτισαν ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, παρουσιάστηκαν αναλυτικά από τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος, οι επιλέξιμες επιχειρήσεις και δαπάνες, όπως και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Έπειτα ακολούθησαν ερωτήσεις από το κοινό καθώς και απαντήσεις από τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος.

H παρουσίαση του συγκεκριμένου Προγράμματος μέσα από ημερίδες, ξεκίνησε από την Κατερίνη και θα πραγματοποιηθούν κι άλλες, σε όλες τις πόλεις της Περιφέρειας.

Σκοπός της Δράσης είναι η στήριξη υφιστάμενων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών, τον τεχνολογικό τους μετασχηματισμό, την μεγέθυνση (scale up), την εξωστρέφεια και την προώθηση της διττής μετάβασης, δηλαδή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η 22/01/2024 και ώρα 12:00 και ως ημερομηνία λήξης η 22/05/2024 και ώρα 14:00.

Στόχος είναι να έχει επιτευχθεί στο τέλος του 2024, η απορρόφηση στο 100%, στο ΕΣΠΑ, επισήμανε  ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας

Προϋπολογισμός Δράσης

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 65.000.000,00 €.

Η Διαχειριστική Αρχή της Δράσης δύναται να τροποποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης.

Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού:
60.000€ έως και 400.000€.

Ημερομηνία Επιλεξιμότητας δαπανών:
Η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης.

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου:
Είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης.

Καθεστώς Ενίσχυσης:
Καν. Ε.Ε 1407/2013 (De Minimis), όπως ισχύει

Διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων:
Συγκριτική

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, θα πρέπει:

Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Να έχουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις

Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή ως Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧI

Κάθε επενδυτικό σχέδιο, για να είναι επιλέξιμο, θα πρέπει τεκμηριωμένα να συνδέεται με μια Περιφερειακή Απόληξη των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3)