Καταργείται η αυξημένη μοριοδότηση σε ανέργους που δεν πληρούν τα κριτήρια του επιδόματος θέρμανσης με σχετική διάταξη στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο.

Ειδικότερα ορίζεται ότι η μοριοδότηση του κριτηρίου της ανεργίας σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό στο Δημόσιο, ανήκει στις διευκολύνσεις που παρέχονται μόνο σε ανέργους και αναζητούντες εργασίας που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του επιδόματος θέρμανσης προκειμένου να ωφελούνται από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις όσοι πραγματικά έχουν ανάγκη.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για άγαμους και έγγαμους πολίτες και η προσαύξηση για κάθε παιδί ανεβαίνει στα 5.000 από 3.000 ευρώ διαμορφώνονται ως εξής:
16.000 ευρώ για άγαμους φορολογουμένους
24.000 ευρώ για έγγαμους ή συνάψαντες σύμφωνο συμβίωσης χωρίς εξαρτώμενα τέκνα
29.000 ευρώ από 27.000 ευρώ που ήταν πέρυσι για οικογένεια με ένα παιδί
34.000 ευρώ από 30.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά
39.000 ευρώ από 33.000 ευρώ για νοικοκυριό με τρία παιδιά.
Το όριο αντικειμενικής αξίας ακίνητης περιουσίας για τους άγαμους δικαιούχους θα παραμείνει στα 200.000 ευρώ και για τους εγγάμους στα 300.000 ευρώ ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Αναλυτικότερα η διάταξη αναφέρει: «Στο τέλος του άρθρου 19 του ν. 4921/2022 (Α’ 75), περί εισοδηματικών προϋποθέσεων για τις παροχές προς ανέργους και αναζητούντες εργασία, προστίθεται πέμπτο εδάφιο και το άρθρο 19 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 19

Εισοδηματικές προϋποθέσεις για παροχές προς ανέργους και αναζητούντες εργασία

Μετά από την έκδοση της απόφασης της παρ. 8 του άρθρου 18, με την οποία διαπιστώνεται η έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α., κάθε επίδομα, παροχή, βοήθημα ή διευκόλυνση που χορηγείται σύμφωνα με τη νομοθεσία σε ανέργους και αναζητούντες εργασία, οι οποίοι δεν είναι ήδη εργαζόμενοι, πλην των επιδομάτων και χρηματικών ενισχύσεων προς ανέργους που προβλέπονται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 20, χορηγείται σε αναζητούντες εργασία που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που θέτει η υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), περί χορήγησης επιδόματος θέρμανσης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Τα περιουσιακά κριτήρια που θέτει η υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 δεν λαμβάνονται υπόψη.

Τα κριτήρια της υπουργικής απόφασης που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 δεν απαιτείται να συντρέχουν για όσους είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για χρονικό διάστημα μέχρι δώδεκα (12) μήνες. Πόροι που εξοικονομούνται από την εφαρμογή των κριτηρίων του παρόντος κατευθύνονται υποχρεωτικά σε άλλες δράσεις προστασίας των αναζητούντων εργασία.

Στην έννοια της διευκόλυνσης του πρώτου εδαφίου εμπίπτει, μεταξύ άλλων, και η μοριοδότηση του κριτηρίου της ανεργίας για διορισμό ή πρόσληψη στο δημόσιο τομέα μέσω των διαδικασιών επιλογής του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με τον ν. 4765/2021 (Α’6).».

 

 

Πηγή:dnews.gr