Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη (ο τρόπος ψήφισης μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο προς τον Πρόεδρο, όπως e-mail, sms, κλήση ή βιντεοκλήση κ.α.) στις 9 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37Α.1/27/οικ.9413/2020 (ΦΕΚ 1704 Β) όμοια και την αριθμ. 163/29.5.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, και την αριθμ. πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Ψήφιση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (3η)

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έγκριση κατασκευαστικών εργασιών για τις ανάγκες λειτουργίας κτίσματος – αναψυκτηρίου με αύλειο χώρο συνολικού εμβαδού 200 τ.μ. πλησίον γηπέδων αντισφαίρισης – καλαθοσφαίρισης – πετοσφαίρισης, άνωθεν του τεχνικού υπογειοποίησης της Εθνικής οδού (τμήμα ΠΑΘΕ Μαλιακός – Κλειδί) στο Δήμο Κατερίνης

Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

Έγκριση κατασκευαστικών εργασιών για τις ανάγκες λειτουργίας κτίσματος – αναψυκτηρίου με αύλειο χώρο συνολικού εμβαδού 200 τ.μ. πλησίον παιδικής χαράς, άνωθεν του τεχνικού υπογειοποίησης της Εθνικής οδού (τμήμα ΠΑΘΕ Μαλιακός – Κλειδί) στο Δήμο Κατερίνης

Εισηγητής: Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικού κτηρίου (Πόρου Αλεξανδρή) επί της οδού Παρμενίωνος 32 στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας

Εισηγητής: Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

Λήψη απόφασης, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για το έργο: ο Μίτος της Αριάδνης για τη νεανική αποκλίνουσα συμπεριφορά (Ariadne’s Thread for Youth Deviance) με ακρωνύμιο Ariadne, για: α) άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του ανωτέρω έργου και ορισμό υπολόγου για τη διαχείρισή του και β) ορισμό ως διαχειριστή του έργου (υπόλογος) τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης

Εισήγητης: Διεύθυνση Προγραμματισμού

Εκλογή υδρονομέων για το Δήμο Κατερίνης για την αρδευτική περίοδο 2021

Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Διάλυση Σύμβασης της μελέτης με τίτλο : «Μελέτες Ωρίμανσης για το έργο “Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην 1η Διαχειριστική Ενότητα του Νομού Πιερίας”»

Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έγκριση χορήγησης Παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών στο αγρόκτημα τςη κοινότητας Καλλιθέας»  αριθμός μελέτης : 134/2020

Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Προσωρινής  Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών στο αγρόκτημα Κορινού»

Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «Στεγανοποίηση Λιμνοδεξαμενών Ελάφου και Π. Κεραμιδίου» αριθμ. Μελέτης:122/2019

Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΞΙ (6) ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥ» αρ. μελ.: 81/2017

Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έγκριση της αριθμ. 72/2021 (ΑΔΑ:6879ΟΕΤΡ-ΖΚ7) απόφασης  του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κατερίνης με θέμα «Τροποποίηση – συμπλήρωση του άρθρου 10 του Κανονισμού λειτουργίας σταθμών βοθρολυμάτων

Εισηγητής: Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ

  1. κ
Τροποποίηση και επαναδιατύπωση της 80/2021 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Αντικατάσταση Προέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου»

Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας

Τροποποίηση και επαναδιατύπωση της 81/2021 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Αντικατάσταση μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης» και εκλογή Αντιπροέδρου»

Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Θεοφάνης Τερζόπουλος