Ὁ Ἱερομάρτυς Βαλεντίνος ἦτο Ἕλλην ἱερεύς καὶ ἐμαρτύρησε τὸ 270 μ.Χ. Καλλιεργὼν τὸν κῆπον του εἰς τὴν Ρώμην καὶ διερχομένου ἑνὸς ἀνδρογύνου, παρετήρησε ὅτι ἡ γυνὴ ἐλάκτιζε τὸν ἄνδρα της...