Οριστικοί πίνακες Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αττικής για την κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Σήμερα, Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023, αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες ωφελούμενων που υπάγονται στην προστασία του Ν.2643/98 της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αττικής, με έδρα την Αθήνα, για την κάλυψη θέσεων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μετά την σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Επικρατείας (Γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. ΓΝ154/5-10-2023 της Επιτροπής του άρθρ. 28 παρ. 4 του ν.2190/1994).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τους αναρτημένους πίνακες στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr) καθώς και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής (Διεύθυνση: Δημ. Γούναρη 2, Άλιμος, Τ.Κ. 174 56).

Η αναζήτηση των αποτελεσμάτων γίνεται αποκλειστικά με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του υποψηφίου. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης μπορεί να αναζητηθεί από τους υποψηφίους στη διεύθυνση https://2643.services.gov.gr κάνοντας είσοδο με χρήση των προσωποποιημένων κωδικών TaxisNet και επιλέγοντας την προκήρυξη στην οποία συμμετείχαν.

Διευκρινίζεται ότι οι συγκεκριμένοι οριστικοί πίνακες μοριοδότησης θα παραδοθούν στη συνέχεια στην αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή του ν.2643/1998, προκειμένου αυτή να προβεί (α) στην έκδοση Πρακτικών-Αποφάσεων για τις τοποθετήσεις στις προκηρυχθείσες θέσεις για την αντίστοιχη προκήρυξη της Υπηρεσίας της ΔΥΠΑ, καθώς και (β) στην κατάρτιση και δημοσιοποίηση των «Πίνακα Τοποθετήσεων» των υποψηφίων της προκήρυξης.

 

Επίσης, σημειώνεται ότι τυχόν ενδικοφανείς προσφυγές δύνανται να κατατεθούν μόνο μετά τη δημοσιοποίηση των Πινάκων Τοποθέτησης των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών του ν.2643/1998. Στο παρόν στάδιο δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για κατάθεση ενδικοφανών προσφυγών. Σε κάθε περίπτωση, για τις τοποθετήσεις των υποψηφίων στις προκηρυχθείσες θέσεις, όπως και για την αντίστοιχη περίοδο κατάθεσης των ενδικοφανών προσφυγών, θα ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις για κάθε Επιτροπή.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ κατανοώντας την αγωνία των υποψηφίων, ενήργησαν μεθοδικά και υπέβαλαν αιτιολογημένο αίτημα προς την επιτροπή του άρθρου 28 της παραγράφου 4 του Ν. 2190/1994 στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με την γνωμοδότηση συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την ανάρτηση των οριστικών πινάκων ωφελούμενων που υπάγονται στην προστασία του Ν.2643/98 οι οποίοι καταρτίστηκαν από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αττικής.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.dypa.gov.gr

 

 

Πηγή:dnews.gr