Τον τρόπο τήρησης των ατομικών ιατρικών φακέλων των εργαζομένων, με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου επίβλεψης της υγείας αυτών και τη διευκόλυνση του έργου των Ιατρών Εργασίας προβλέπει σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας.
Η εγκύκλιος αυτή, παρέχει αναλυτικές διευκρινίσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας, υποστηρίζοντας έτσι και την ευχερέστερη άσκηση του ελεγκτικού έργου των Επιθεωρητών Υγείας και Ασφάλειας.

Παράλληλα, μέσω υποδειγμάτων Ατομικού Ιατρικού Φακέλου, διευκολύνει επιπρόσθετα το έργο των Ιατρών Εργασίας.

Ο Ιατρός Εργασίας:

• Προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο

• Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά.

• Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων (Βεβαίωση Καταλληλότητας) και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί από τους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Α.Υ.Ε) της αρμόδιας Υπηρεσίας της Επιθεώρησης Εργασίας, για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του εργοδότη.

• Τηρεί ατομικό ιατρικό φάκελο (Α.Ι.Φ.)
• Αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία.

 

 

Πηγή:dnews.gr