Προκηρύχθηκε από τον ΟΑΕΔ το πρόγραμμα που αφορά την επιχορήγηση 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών για την διατήρηση 400.000 τουλάχιστον θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις που δεν προέβησαν σε μείωση του προσωπικού τους κατά το τρίμηνο πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα. Κάθε επιχείρηση συμμετέχει για το 50% του προσωπικού που απασχολούσε κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και από 1 έως 80 άτομα το ανώτερο του προσωπικού της.
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι με έμφαση στους εργαζόμενους ηλικίας άνω των 50 ετών και στα άτομα με αναπηρίες. Οι ωφελούμενοι πρέπει να ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό και να συνεχίζουν να εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου για διάστημα 18 μηνών ή να εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου υπό την προϋπόθεση της επέκτασης της σύμβασής τους μέχρι την λήξη του προγράμματος.
Το ποσοστό της επιχορήγησης είναι 100% και η διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται σε 18 μήνες, εκ των οποίων οι 12 αφορούν σε επιχορήγηση και οι 6 σε δέσμευση
Οι επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν έως τις 31/12/2010 και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων άρχισε την 21η/10/2010. Η αίτηση υποβάλλεται από τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ή στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.