Πλήρης Οδηγός για την λειτουργία των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Με σκοπό την καλύτερη λειτουργία των Δημοτικών Συμβουλίων και των Συμβουλίων των Κοινοτήτων το myota.gr συγκέντρωσε όλο το απαραίτητο υλικό που χρειάζονται οι αιρετοί για να ασκήσουν με ορθό τρόπο και σύννομα τα καθήκοντά τους με μια σειρά άρθρων που με όλα τα βασικά σημεία των νόμων και τις εγκυκλίους.

Συνοπτικό ευρετήριο με όλο το απαραίτητο υλικό παρουσιάζουμε εδώ και συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες να το κοινοποιήσουν σε όλους τους εμπλεκόμενους. Καλό θα ήταν οι επικεφαλής των παρατάξεων να το κοινοποιήσουν σε όλους τους δημοτικούς και κοινοτικούς τους συμβούλους.
Εγκύκλιος του Υπουργείου για την ορκωμοσία

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι

Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου

Λειτουργία παρατάξεων και ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι

Τι λέει ο νέος νόμος για τους αντιδημάρχους και τις αρμοδιότητές τους

Πως θα εκλεγούν οι Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου την επόμενη Κυριακή

Πως θα εκλεγούν τα προεδρεία των Δημοτικών Συμβουλίων την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου

Πως θα λειτουργήσουν τα συμβούλια των Κοινοτήτων

Πως καταρτίζονται οι Προϋπολογισμοί των Δήμων και των Κοινοτήτων

Συζήτηση και ψήφιση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος

Βασικά νομοθετικά κείμενα που πρέπει συνεχώς να συμβουλεύεται ένας δημοτικός σύμβουλος.

Αρμοδιότητες των δήμων Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», άρθρο 75

Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι ΝΟΜΟΣ 4555/2018 

Αναμόρφωση Κλεισθένη ΝΟΜΟΣ 4623/2019