Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας

Έχοντας υπόψη:

Την με αριθμ. Πρωτ.:21916/Ε1/14-02-2020 Υ.Α. του ΥΠΑΙΘ «Χορήγηση άδειας έκδοσης τοπικής προκήρυξης για πρόσληψη ωρομισθίου εκπαιδευτικού ή ιδιώτη εμπειροτέχνη μουσικού»

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Την πρόσληψη ωρομισθίου εκπαιδευτικού ή ιδιώτη εμπειροτέχνη μουσικού κλάδου ΠΕ79.01 ή ΤΕ16, με σκοπό να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης δεδομένου ότι, δεν υπάρχουν  διαθέσιμοι προς πρόσληψη ως ωρομίσθιοι ή εμπειροτέχνες  εκπαιδευτικοί των κλάδων αυτών τον ενιαίο πίνακα ωρομισθίων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όσο και από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, σχολικού έτους 2018-2019, όπως οι εν λόγω πίνακες έχουν παραταθεί και ισχύουν [αρ. 131407/Ε1/24-8-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 3283 τ.Β΄/27.8.2019, ΑΔΑ: 6Α0Ε4653ΠΣ-Ε66)].

 

Μουσική ειδίκευση «Ποντιακή Λύρα», 10 ώρες την εβδομάδα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με τα ανωτέρω  καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Διεύθυνση Δ.Ε. Πιερίας από 19-02-2020 έως 24-02-2020 και ώρα 14.00 μ.μ.

 

Ο Δ/ντής Δ/νσης  Δ.Ε. Πιερίας

Ιωάννης Καζταρίδης