Ο ΣΕΠΕ Πιερίας με απόφασή του στις 13-2-2019 κηρύσσει ΑΠΟΧΗ από τη συγκρότηση των 3/μελών Ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης καλώντας τους συναδέλφους να μη συγκροτήσουν με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων καμιά τέτοια ομάδα εκπαιδευτικών στα σχολεία και νηπιαγωγεία.

Το Υπουργείο Παιδείας, με την εγκύκλιο 220703/Δ3, που έστειλε σε όλες τις σχολικές μονάδες στις 21/12/2018, καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων να συγκροτήσουν τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α/12-06-2018), για τις νέες δομές στην Εκπαίδευση.  Να διευκρινίσουμε  και πάλι ότι η  ομάδα δεν  είναι μία σε κάθε σχολείο αλλά τόσες όσα τμήματα έχουν  μαθητές που διαπιστώνεται ότι έχουν κάποια μαθησιακή ή εκπαιδευτική ανάγκη. Ο αντίστοιχος δάσκαλος της τάξης με σταθερούς πάντα το Δ/ντή ή  Υποδιευθυντή και τον Εκπαιδευτικό του ΤΕ όπου υπάρχει ή αλλιώς όποιος/α έχει επιλεγεί από τον Σ.Δ. ως υπεύθυνος επικοινωνίας με το ΚΕΣΥ συγκροτεί την κάθε ομάδα.

Να επισημάνουμε ότι οι ομάδες συγκροτούνται και στα νηπιαγωγεία που δεν υπάρχει στο μεγαλύτερο μέρος τους τμήμα Ένταξης άρα και Εκπαιδευτικός της Ειδικής Αγωγής.

Μέχρι τώρα η ευθύνη των εκπαιδευτικών του σχολείου ήταν να εντοπίσουν προβλήματα και να γράψουν μια Παιδαγωγική Έκθεση προς το ΚΕΔΥΥ για να ακολουθήσει η εξέταση από τη διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΔΥΥ. Σύμφωνα με το νέο νόμο και κάποιες ανακοινώσεις ΚΕΣΥ που είδαν το φως της δημοσιότητας τα αποκωδικοποιημένα βήματα θα είναι τα παρακάτω:

Βήμα 1ο: Ο γονέας/κηδεμόνας ή το σχολείο διαπιστώνει ότι κάποιος μαθητής εμφανίζει εκπαιδευτικές ή ψυχοκοινωνικές ανάγκες – δυσκολίες.

Βήμα 2ο: Ο γονέας/κηδεμόνας απευθύνεται ή καλείται, κατά περίπτωση, από την ΕΔΕΑΥ  ή την Ομάδα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, για να υποβάλει αρχικά αίτημα στο σχολείο με το οποίο θα αιτείται και θα συναινεί στην έναρξη της διαδικασίας διάγνωσης – υποστήριξης του μαθητή.

Βήμα 3ο: Συντάσσεται περιγραφική παιδαγωγική έκθεση για τον μαθητή.  Την έκθεση εισηγείται ο υπεύθυνος  εκπαιδευτικός του τμήματος ή και του Τμήματος Ένταξης και των μελών της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή της ομάδας εκπαιδευτικής υποστήριξης και περιλαμβάνει πιθανές άλλες παρατηρήσεις από το σύνολο των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων.

Βήμα 4ο: Με βάση την περιγραφική παιδαγωγική έκθεση, συντάσσεται το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης με ευθύνη της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή της Ομάδας Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και σε συνεργασία με την οικογένεια του μαθητή!!!

Βήμα 5ο : Η περιγραφική παιδαγωγική έκθεση και το αρχικό έντυπο του βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης  υποβάλλονται στο ΚΕΣΥ πριν την εφαρμογή του, προκειμένου το ΚΕΣΥ να μπορεί να υποστηρίξει όλη τη διαδικασία.

Βήμα 6ο: Το σχολείο σε συνεργασία με την οικογένεια εφαρμόζει το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης (3μηνο) με ευθύνη της Ομάδας Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και με την υποστήριξη του ΚΕΣΥ. Το πρόγραμμα αναπροσαρμόζεται στην πορεία, όπου χρειαστεί.  Στο ίδιο έντυπο αποτιμώνται τα αποτελέσματά του προγράμματος και διατυπώνεται πρόταση για διάγνωση του μαθητή από το ΚΕΣΥ ή όχι. «Στις συνεδριάσεις των ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, καθώς και οι ίδιοι οι μαθητές, όπου αυτό καθίσταται εφικτό, για την παροχή απόψεων για το σχεδιασμό Ε.Π.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο.»

Βήμα 7ο  : Αν μετά την εφαρμογή του βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης, συνεχίζει να υφίσταται ανάγκη διάγνωσης του μαθητή από το ΚΕΣΥ, το σχολείο αποστέλλει πρακτικό συλλόγου διδασκόντων με αιτιολογημένη εισήγηση προς το ΚΕΣΥ, από την οποία να προκύπτει ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών.

Βήμα 8ο: Ο γονέας σε συνεννόηση με το σχολείο υποβάλλει αίτημα προς το ΚΕΣΥ για διάγνωση-αξιολόγηση του μαθητή. Το ΚΕΣΥ ορίζει το χρόνο της διάγνωσης με βάση το χρόνο υποβολής του αιτήματος.

Βήμα 9ο: Η διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΣΥ διαγιγνώσκει τον  μαθητή και εκδίδει αξιολογική έκθεση – γνωμάτευση, συνοδευόμενη με προτάσεις. Η αξιολογική έκθεση επιδίδεται στον γονέα / κηδεμόνα, ο οποίος με δική του ευθύνη τη διακινεί προς το σχολείο ή άλλους φορείς. Με την παραλαβή της γνωμάτευσης, το σχολείο παραλαμβάνει από το γονέα-κηδεμόνα και βεβαίωση παραλαβής της γνωμάτευσης την οποία αποστέλλει άμεσα στο ΚΕΣΥ.

Βήμα 10ο: Οι Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης θα έχουν “την ευθύνη για τη σύνταξη και την υλοποίηση του βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης, την εξειδίκευση των βασικών αξόνων των Ε.Π.Ε. των μαθητών, όπως οι άξονες αυτοί περιγράφονται από τα Κ.Ε.Σ.Υ. στις εκθέσεις γνωμάτευσης, σε συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, καθώς και την υποστήριξη και την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής πορείας των μαθητών.” (άρθρο 4547/2018, άρθρο 11, παρ. 2)

Η διαδικασία διάγνωσης γίνεται δαιδαλώδης με απαιτήσεις τεράστιου χρονικού διαστήματος με πολλές ενέργειες δράσεις από το σχολείο (επικοινωνίας, παιδαγωγικής δράσης και τεράστιας γραφειοκρατίας και συνεδριάσεων) με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προκύψει διάγνωση για τον μαθητή πριν από το μέσο της σχολικής χρονιάς!!! Κατά συνέπεια όλες οι περιπτώσεις των παιδιών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παραμένουν στην τάξη χωρίς καμία απολύτως εκπαιδευτική υποστήριξη! Μάλιστα αυτό το εμφανίζουν ως καινοτομία στο όνομα της “συμπερίληψης”. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν την πλήρη ευθύνη για τη αντιμετώπιση όλων των παιδιών,  να αντικαταστήσουν τη διεπιστημονική επιτροπή(!) και στη συνέχεια να εφαρμόσουν εκπαιδευτική παρέμβαση, χωρίς στην ουσία να έχουν στα χέρια τους επιστημονική διάγνωση (! ) και χωρίς να έχουν ειδικές γνώσεις για να κάνουν κάτι τέτοιο!

Επειδή  η προαναφερόμενη διαδικασία είναι χρονοβόρα, στην ουσία εξαναγκάζονται οι οικογένειες των παιδιών αυτών να απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα για την απαραίτητη διάγνωση.

Η  διαπίστωση κενών και κατά συνέπεια και οι προσλήψεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής – παράλληλης  στήριξης περιορίζονται δραστικά.  Η συρρίκνωση των δομών της Ειδικής Αγωγής ξεκινάει άμεσα με την υλοποίηση αυτής της απόφασης. Δεν είναι τυχαίο ότι η απόφαση αυτή εκδόθηκε ταυτόχρονα με την κατάθεση στη Βουλή του Προσοντολογίου μέσω του οποίου χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης θα βρεθούν αντιμέτωποι με το φάσμα της απόλυσης και της ανεργίας.

Για αυτή τη δράση οι εκπαιδευτικοί μέσω της «Αυτοαξιολόγησης – Αποτίμησης του έργου της Σχολικής Μονάδας»  θα αξιολογηθούν!!! Κατά αυτόν τον τρόπο η συγκρότηση και λειτουργία των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης αποτελούν μια σημαντική πλευρά της Αυτοαξιολόγησης-Αξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας και των Εκπαιδευτικών τόσο από το Κ.Ε.Σ.Υ. όσο και από τους Συντονιστές.

 

Ως εκ τούτου

Συνεχίζουμε να στέλνουμε τους γονείς των μαθητών μας για απόκτηση διάγνωσης στα ΚΕΣΥ και συνοδεύουμε με παιδαγωγική έκθεση, όπως κάναμε μέχρι σήμερα.

Σε οποιαδήποτε προσπάθεια πίεσης για συγκρότηση Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, επικοινωνούμε άμεσα με το Σύλλογο.

Ο Σύλλογος  αποφάσισε αποχή από τις διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και καλεί τη ΔΟΕ να κάνει το ίδιο για όλη την Ομοσπονδία.

Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ για να συγκροτήσουν ομάδες υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου. Να υπενθυμίσουμε ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ στο έγγραφο του Υπουργείου.

Επισημαίνουμε  ότι η απόφαση για τη συγκρότηση των ΟΕΥ είναι σύμφωνα με το νόμο απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και προτείνουμε στους συναδέλφους σε κάθε περίπτωση πίεσης για άμεση συγκρότηση των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης  – πράγμα εντελώς αδικαιολόγητο– να υιοθετούν το παρακάτω σχέδιο ως απόφαση του Συλλόγου  Διδασκόντων για το θέμα:

«Θεωρούμε ότι είναι αντιπαιδαγωγικό και αντιεπιστημονικό να εναπόκειται μέσω των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς η διαδικασία της διάγνωσης και της εκπαιδευτικής υποστήριξης των παιδιών με ειδικές ανάγκες, γιατί αυτό είναι αποκλειστικά έργο διεπιστημονικής επιτροπής.

Στη βάση αυτή θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να συγκροτήσουμε τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης.

Ζητάμε άμεση στελέχωση όλων των αναγκαίων δομών Ειδικής και Γενικής Αγωγής με μόνιμους διορισμούς όλων των ειδικοτήτων, ώστε να μπορεί κάθε παιδί με ειδικές ανάγκες, να έχει έγκαιρη διάγνωση και άμεση εκπαιδευτική υποστήριξη, στη δομή του δημόσιου σχολείου που έχει ανάγκη».

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                         Ο Γ. Γραμματέας

Κοντοφάκας Αθανάσιος  Κοσκινάς Χρήστος