ΤΟ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩ Η
ΔΕΑΔΟ ΤΟ ΠΡΟΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΡΚΟ
Ευκαιρία για επιδοτούμενη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ Λιτοχώρου
ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ 30.000 € ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ  ΩΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΤΑ 400.000 €

Ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα που είναι επιδοτούμενο και που αφορά μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα υλοποιεί, ανά την Ελλάδα, το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό το πρόγραμμα η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Δίου-Ολύμπου (ΔΕΑΔΟ Α.Ε.) προωθεί στο Βιοτεχνικό – Επιχειρηματικό Πάρκο Λιτοχώρου. Πρόκειται για πρόγραμμα που αφορά έργα, των οποίων το ύψος των επενδύσεων ξεκινά από τα 30.000 ευρώ και έχει ανώτατο όριο τα 400.000 ευρώ.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στόχος του συγκεκριμένου Προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση της μετεγκατάστασης των παραγωγικών επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες μορφές ΒΕΠΕ καθώς και σε Επιχειρηματικά Πάρκα (ΕΠ).
Επιπρόσθετα το παρόν πρόγραμμα στοχεύει στην δημιουργία οικονομιών κλίμακας, για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν, δεδομένου ότι θα λειτουργούν πλέον σε οργανωμένους χώρους. Ταυτόχρονα παρέχεται η ευκαιρία για την αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες μεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
Οι επιχειρήσεις που μπορούν να αιτηθούν επιδότηση από το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει:
Να είναι υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής (ΑΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΕΕ και ατομικές) που να δραστηριοποιείται μέσα στα όρια της Ελληνικής επικράτειας
Να έχουν αποδεδειγμένα 3 ολοκληρωμένες και πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις σε επιλέξιμες δραστηριότητες (όπως αυτές προσδιορίζονται στην προδημοσίευση του προγράμματος)
Να έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους το αργότερο την 01/01/2009 και να λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε.
Να λειτουργούν νόμιμα και να έχουν σε ισχύ όλες τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες.
Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν να μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο.
Να μην είναι προβληματικές και μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή καθεστώς συνδιαλλαγής.
Να έχουν πραγματοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των 30.000 € κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000 € αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη.
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης για όλες τις δαπάνες ανέρχεται σε ποσοστό 50% για όλη την Ελληνική Επικράτεια.
H ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης θα αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών.
Η διάρκεια υλοποίησης – ολοκλήρωσης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται η 31.3.2015.
Ενισχύονται έργα από 30.000,00 € έως 400.000,00 €
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
Απαγορεύεται η έναρξη του έργου πριν την προδημοσίευση του Προγράμματος. Η επιχείρηση πρέπει να μην έχει αναλάβει νομικές δεσμεύσεις (εκτός του προσυμφώνου αγοράς οικοπέδου ή κτιριακών εγκαταστάσεων), να μην έχει προβεί σε παραγγελίες έναντι προκαταβολών, να μην έχουν εκδοθεί προτιμολόγια, τιμολόγια ή δελτία αποστολής, να μην έχουν υπογραφεί συμβάσεις κ.λ.π.
Η επιχείρηση να μην έχει λάβει αθροιστικά σε μία τριετία, επιχορηγήσεις με βάση τον κανόνα De minimis που υπερβαίνουν τα 200.000,00 €.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I: Επενδύσεις σε πάγια
1. Ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και 2. Αγορά υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση και επέκταση αυτών. Περιλαμβάνονται: κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων κύριων και βοηθητικών που εξυπηρετούν την εγκατάσταση της επιχείρησης.
3. Δημιουργία δικτύων παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης. Περιλαμβάνονται: δίκτυα ηλεκτρισμού, ύδρευσης, αέρος, πυρόσβεσης, φυσικού αερίου καθώς και τις δαπάνες σύνδεσης με τα δίκτυα αυτά.
4. Αναγκαίες ειδικές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της επιχείρησης στον καινούριο χώρο παραγωγής. Περιλαμβάνονται: το κόστος αγοράς των απαιτούμενων υλικών και παροχής εργασιών – υπηρεσιών για την αγορά και τοποθέτηση των λοιπών αναγκαίων ειδικών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, όπως δημιουργία ανελκυστήρων, εγκαταστάσεις θέρμανσης – κλιματισμού κλπ., οι οποίες θα δίνουν ολοκληρωμέ
νο χαρακτήρα στο Επενδυτικό Σχέδιο της μετεγκατάστασης
5. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Περιλαμβάνονται: το κόστος αγοράς των απαιτούμενων υλικών και την παροχή εργασιών – υπηρεσιών για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου στη νέα θέση εγκατάστασης, όπως ασφαλτόστρωση, πλακόστρωση, αντιστήριξη, δενδροφύτευση κ.α. και δεν μπορούν να ξεπερνούν σε ποσοστό 3% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
6. Προμήθεια και εγκατάσταση τυχόν νέου αναγκαίου παραγωγικού & βοηθητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού μηχανοργάνωσης λογισμικού και εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας (ΑΠΕ). Περιλαμβάνονται: η προμήθεια του νέου παραγωγικού και βοηθητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, λογισμικού, εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου και εξοπλισμού ίδιοπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και μετατροπής καυσίμων σε φυσικό αέριο.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II: Άϋλες επενδύσεις
7. Ενέργειες μετεγκατάστασης. Περιλαμβάνονται: αποσυναρμολόγηση υπάρχοντος παραγωγικού και μη εξοπλισμού από τον υφιστάμενο χώρο εγκατάστασης, μεταφορά υφιστάμενου παραγωγικού και μη εξοπλισμού στο νέο χώρο εγκατάστασης, εγκατάσταση του υφιστάμενου παραγωγικού και μη εξοπλισμού στο νέο χώρο εγκατάστασης, μεταφορά Α΄ υλών, έτοιμων και ημι-έτοιμων προϊόντων καθώς και βοηθητικών υλών από τον παλιό χώρο στο νέο χώρο εγκατάστασης.
8. Ενέργειες σχετικές με την υπαγωγή της επένδυσης. Περιλαμβάνονται: δαπάνες συμβούλων για την εκπόνηση της μελέτης υπαγωγής και την παρακολούθηση της υλοποίησης της παρούσας επενδυτικής πρότασης. Max: 8.000,00€
9. Ενέργειες σχετικές με μελέτες για την εγκατάσταση των μηχανημάτων στην νέα θέση και την έκδοση της άδειας λειτουργίας στη νέα θέση εγκατάστασης. Περιλαμβάνονται: Δαπάνες συμβούλων για την εκπόνηση τυχών αναγκαίων μελετών για την εγκατάσταση στη νέα θέση (περιλαμβάνεται και η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών για την έκδοση της άδειας λειτουργίας στη νέα θέση). Max: 20.000,00€
Προσοχή:
Δαπάνες συνδυαστικά των κατηγοριών 1, 2,3,4,5 μέχρι 380.000€
Δαπάνες 6 μέχρι 380.000€
Δαπάνες 7 Από 1.500 ως 80.000€
Δαπάνες συνδυαστικά των κατηγορικών 8-9 έως 20.000€
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Απαγορεύεται η έναρξη του έργου πριν την προδημοσίευση του Προγράμματος. Η επιχείρηση πρέπει να μην έχει αναλάβει νομικές δεσμεύσεις (εκτός του προσυμφώνου αγοράς οικοπέδου ή κτιριακών εγκαταστάσεων), να μην έχει προβεί σε παραγγελίες έναντι προκαταβολών, να μην έχουν εκδοθεί προτιμολόγια, τιμολόγια ή δελτία αποστολής, να μην έχουν υπογραφεί συμβάσεις κ.λ.π.)
Η επιχείρηση να μην έχει λάβει αθροιστικά σε μία τριετία, επιχορηγήσεις με βάση τον κανόνα De minimis που υπερβαίνουν τα 200.000,00 €.