Κάθε μήνα και όχι κάθε τρίμηνο θα υποβάλλονται οι αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις κοινών επιχειρήσεων από την 1-7-2012, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με το οποίο ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010.
Η αλλαγή της περιόδου της υποβολής της ΑΠΔ από τριμηνιαία σε μηνιαία βάση θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα διενέργειας αυτοματοποιημένων ελέγχων, από τους οποίους θα εντοπίζονται με μεγαλύτερη ευχέρεια οι εργοδότες που δεν καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές, ώστε τα αντίστοιχα ποσά να καταλογίζονται άμεσα και να τίθεται σε εφαρμογή διαδικασία αναγκαστικής είσπραξής τους.

Επίσης, θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 40 του ν. 3863/2010, που προβλέπουν την ταυτόχρονη καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων τους μέσω τραπεζικού συστήματος.
Η αναλυτική περιοδική δήλωση θα υποβάλλεται μέσω διαδικτύου  ως εξής:
α) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου λήγει σε 1, την 21η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
β) Για τους εργοδότες που ο αριθμός λήγει σε 2, τη 19η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
γ) Για αριθμό μητρώου που λήγει σε 3, τη 17η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
δ) Για αριθμό μητρώου σε 4, τη 15η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
ε) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 5, τη 13η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
στ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 6, την 11η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
ζ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 7, την 9η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
η) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 8, την 7η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
θ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 9, την 5η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
ι) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 10, 20, 30, 40, 50, την 3η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
ια) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 την προτελευταία ημέρα από το τέλος του μήνα.
ιβ) Για το Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται της ημέρας απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.