Το νέο σύστημα εισαγωγής μέσα από παραδείγματα

Η νέα χρονιά ξεκινά με μεγάλες αλλαγές για τα πρωτάκια του Λυκείου. Το σχολείο μετατρέπεται σε ένα ατελείωτο εξεταστικό κέντρο καθώς πλέον για την εισαγωγή θα μετράνε οι βαθμοί των 3 ενδοσχολικών εξετάσεων + οι πανελλήνιες, σύνολο 4 εξετάσεις. Φαίνεται ότι το παράδειγμα της Φιλανδίας όπου κατέχει τα πρωτεία σε πολλές διεθνείς εκθέσεις αξιολόγησης δεν συγκινεί τους ιθύνοντες. Προς ενημέρωση των αναγνωστών στη Φιλανδία οι μαθητές δε βαθμολογούνται και οι πρώτες τους σημαντικές εξετάσεις στη μαθητική τους ζωή δίνονται στην ηλικία των 16 ετών. Δεκάδες αντιπροσωπείες επισκέπτονται τη χώρα της Σκανδιναβικής χερσονήσου για να μελετήσουν το εκπαιδευτικό σύστημα που η επιτυχία του σε μεγάλο βαθμό εδράζεται στην ποιότητα του εκπαιδευτικού δυναμικού και στην ελευθερία που έχουν εκπαιδευτικοί και μαθητές. Η Ελλάδα όμως δεν είναι Φιλανδία. Με το νέα σύστημα γυρίζει στο παρελθόν καθώς τα 6 μαθήματα γίνονται 4 όπως στις δέσμες. Προκειμένου όμως να ενημερώσουμε τους μαθητές άλλα και για τους γονείς που αγωνιούν θα προχωρήσουμε σε παρουσίαση του συστήματος εισαγωγής όπως διαμορφώνεται μέσα από παραδείγματα ώστε να γίνει πλήρως κατανοητό. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι οι νέοι μαθητές θα ακούν διαρκώς τη λέξη ΒΠΑ, Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης, που πλέον ως 5η βαθμολογία θα διαδραματίζει το ρόλο του για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Ας τα δούμε όμως πιο αναλυτικά:
Το μέγιστο της βαθμολογίας για τον ΒΠΑ είναι το 20. Ο συντελεστής βαρύτητας για την Α τάξη είναι 0,5, για τη Β 0,7 και για τη Γ 0,9. Η διαίρεση του αθροίσματος της βαθμολογίας των τριών τάξεων ,αφού γίνει η αναπροσαρμογή με τους συντελεστές θα γίνεται με το 2.: Μαθητής που έχει 20 σε όλες τις τάξεις και έχει γράψει 20 στις πανελλήνιες: Α 20Χ0,4=8, Β 20Χ0,7= 14, Γ 20Χ0,9= 18, 8+14+18= 40
Το άθροισμα των τριών τάξεων διαιρείται με το 2 (40/2) και το αποτέλεσμα είναι 20.

Αναπροσαρμογή του ΒΠΑ
Για τις ενδεχόμενες αναπροσαρμογές παραθέτουμε ότι αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά δίνουμε και παραδείγματα: «Για την προσμέτρηση ο γενικός βαθμός προαγωγής της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου, της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου και ο γενικός βαθμός απόλυσης της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου, εφόσον έκαστος είναι μεγαλύτερος της μιας μονάδας σε σχέση με τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλήνιες εξετάσεις, αναπροσαρμόζεται ώστε να μην απέχει περισσότερο από μία μονάδα από τον
βαθμό του Μ.Ο και στη συνέχεια ο αναπροσαρμοσμένος «προαγωγικός» βαθμός της Α΄ λυκείου πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,4, της Β΄ με συντελεστή 0,7 και ο «απολυτήριος» της Γ΄ τάξης με συντελεστή 0,9. Το άθροισμα των τριών διαιρούμενο δια δύο αποτελεί τον Β.Π.Α. Το εν λόγω πηλίκο λογίζεται ως πέμπτος βαθμός για την εισαγωγή του μαθητή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».
Παράδειγμα:
Μαθητής με Μ.Ο στα 4 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα 15 και βαθμούς προσαγωγής στην Α τάξη 18, στη Β 17 και στη Γ βαθμό απόλυσης 16
Το 18 της Α τάξης επειδή απέχει περισσότερο της μια μονάδας από τον Μ.Ο των πανελληνίων που είναι 15 αναπροσαρμόζεται και γίνεται 16, στη Β το 17 γίνεται 16 και στη Γ το 16 παραμένει καθώς απέχει μια μονάδα από το 15. Ακολούθως πολλαπλασιάζονται οι αναπροσαρμοσμένοι βαθμοί με τους συντελεστές
Α (18) 16Χ0,4= 6,4 ,Β (17) 16Χ0,7= 11,2, Γ (16) 16Χ0,9=14,4, 6,4+11,2+14,4= 32, 32/2= 16 ΒΠΑ
Σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μεγαλύτερος μέχρι και μία μονάδα σε σχέση με τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλήνιες εξετάσεις, ο βαθμός αυτός δεν αναπροσαρμόζεται αλλά πολλαπλασιάζεται ως έχει με τον προβλεπόμενο ανά τάξη συντελεστή.
Σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μικρότερος σε σχέση με τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων, ο βαθμός αυτός αναπροσαρμόζεται προς τα άνω κατά μία το πολύ μονάδα (και μέχρι του ορίου του Μ.Ο.) κατά τον υπολογισμό με τον ανά τάξη προβλεπόμενο συντελεστή.

Παράδειγμα:
Μαθητής με Μ.Ο στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα 16 και βαθμούς προαγωγής στην Α 14, στη Β 15 και στη Γ 12. Στην περίπτωση αυτή έχουμε τις ακόλουθες αναπροσαρμογές:
Στην Α τάξη το 14 γίνεται 15, στη Β το 15 γίνεται 16 και στη Γ το 12 γίνεται 13.
Α (14) 15Χ0,4 = 6, Β (15) 16Χ0,7=11,2 , Γ (12) 13Χ0,9= 11,7 , 6+11,2+11,7= 28,9
28,9/2 = 14,45 ΒΠΑ

Καλόγηρος Βασίλειος
Φιλόλογος, Υπ.
Διδάκτωρ Π.Θ
Υπεύθυνος Επαγγελματικού προσανατολισμού Αριστοτέλειο Φροντιστήριο
Υπεύθυνος ερευνητικής ομάδας Employ